Maturitní zkoušky 2017/2018

Model maturitní zkoušky pro rok 2018

Maturitní zkouška ve školním roce 2017/2018 se skládá ze dvou částí – společné (státní) a profilové (školní). Aby žák uspěl u maturity, musí úspěšně složit povinné zkoušky obou těchto částí.

 
SPOLEČNÁ ČÁST PROFILOVÁ ČÁST
2 povinné zkoušky:
1. český jazyk a literatura
2. cizí jazyk nebo matematika
3 povinné zkoušky
max. 2 nepovinné zkoušky
- z nabídky:
cizí jazyk (anglický, německý, ruský, francouzský, španělský)
matematika
max. 2 nepovinné zkoušky
 

Společná část maturitní zkoušky

Povinné i nepovinné zkoušky jsou koncipovány v souladu s katalogy požadavků platnými pro školní rok 2017/2018.

Cizí jazyk u povinných i nepovinných zkoušek nabízí tyto jazyky: anglický, německý, španělský, francouzský a ruský. Při výběru cizího jazyka nehraje roli jeho hodinová dotace při studiu ani to, zda žák studoval daný jazyk jako první nebo druhý. Žák si může dokonce zvolit takový cizí jazyk, který se během studia na své škole neučil. Jedinou podmínkou je, že se tento jazyk na dané škole vyučuje.

Pokud žák neuspěje u komplexní zkoušky z českého jazyka a literatury nebo cizího jazyka, opakuje jen tu dílčí zkoušku/y, u které neuspěl. Není tedy nutné opakovat celou komplexní zkoušku.


Maturitní zkouška 2018 – jarní termín

SPOLEČNÁ (STÁTNÍ) ČÁST

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy v souladu s § 2 odst. 3 vyhlášky č. 177/2009 Sb., o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou, ve znění pozdějších předpisů, určuje konkrétní termíny konání didaktických testů a písemných prací společné části maturitní zkoušky v jarním zkušebním období roku 2018 na tyto dny: 11. dubna 2018 (písemná práce z českého jazyka a literatury a cizího jazyka) a na pracovní dny v období od 2. května 2018 do 9. května 2018.

Informace o zkoušce MATEMATIKA+:

Od 2. do 15. ledna 2018 probíhá na výsledkovém portálu žáka (vpz.cermat.cz) přihlašování k nepovinné výběrové zkoušce z matematiky, zkoušce Matematika+.

Účel a cíle zkoušky Matematika+
Hlavním účelem této nepovinné výběrové zkoušky je zvýšení celkové úrovně matematické gramotnosti žáků středních škol. Primárním cílem bylo připravit kvalitní výběrovou zkoušku ze středoškolského učiva matematiky, která bude schopna ověřit takové dovednosti a vědomosti žáků, jež jsou důležitým předpokladem pro úspěšné zvládnutí studia na vysokých školách technického, ekonomického, matematického a přírodovědného zaměření a následně také pro kvalitní výkon vybraných profesí.

Komu je Matematika+ určena a jak se lze přihlásit?
Zkoušku Matematika+ mohou dobrovolně konat žáci posledních ročníků středního vzdělávání v oborech ukončených maturitní zkouškou.

Termín konání
Nepovinná zkouška Matematika+ 2018 se bude konat v rámci jednotného zkušebního schématu jarního zkušebního období maturitní zkoušky 2018.

Tematické okruhy k přípravě na zkoušku Matematika+ lze nalézt v katalogu požadavků na www.novamaturita.cz. K dispozici jsou i ilustrační testy.

Seznam fakult vysokých škol: Seznam VŠ akceptujících výběrovou zkoušku Matematika+ v rámci přijímacího řízení, stipendijních programů, či jiným způsobem.

Seznam bude pravidelně aktualizován dle dostupných informací.

PROFILOVÁ (ŠKOLNÍ) ČÁST

Ředitel školy stanovil obsah profilové části, okruhy k profilovým zkouškám naleznete v sekci Ke stažení.

Náhrada maturitní zkoušky z cizího jazyka

V souladu s článkem II bodem 2 vyhlášky č. 214/2015 Sb. je možno nahradit jednu povinnou a jednu nepovinnou zkoušku z cizího jazyka v profilové části maturitní zkoušky standardizovanou zkouškou dokládající jazykové znalosti žáka na úrovni B1 nebo vyšší podle Společného evropského referenčního rámce (SERR) pro jazyky.
Pro jarní a podzimní zkušební období kalendářního roku 2018 určuji jako možnou náhradu výše zmíněných zkoušek standardizované zkoušky, které jsou uvedeny v příloze jazykové zkoušky.

Žák musí podat písemnou žádost řediteli školy do 31. března pro jarní zkušební období a do 30. června pro podzimní zkušební období. Součástí žádosti je ověřená kopie dokladu o úspěšném vykonání některé z výše uvedených standardizovaných zkoušek. Na maturitním vysvědčení bude mít žák jako stupeň prospěchu uvedeno „nahrazeno“ a zkouška nebude součástí celkového hodnocení.

Důležité odkazy:

Webové stránky o maturitní zkoušce.

Informace o termínech na naší škole.

Jednotné zkušební schéma písemné maturitní zkoušky pro jarní zkušební období.

Maturitní zpravodaj č. 43/2017.

Seznam doporučené četby k maturitní zkoušce.

Další informace k maturitním zkouškám budeme zveřejňovat v průběhu školního roku.