Střední roku

Školní poradenské pracoviště

Školní poradenské pracoviště (ŠPP)

ŠPP zajišťuje specializované pedagogické činnosti na základě novely zákona č. 82/2015 Sb. (školský zákon), vyhlášky č. 72/ Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských zařízeních a vyhlášky č. 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků s SVP a žáků nadaných a mimořádně nadaných.

Školní poradenské pracoviště tvoří:

Mgr. Václav Pavelka – ředitel školy

Mgr. Renata Čermáková – zástupce ředitele školy

Mgr. Zuzana Martincová – výchovná a kariérová poradkyně 

Kontakty:
telefonní čísla: kabinet: 494 942 451, mobil: 702 231 643
e-mail: zu.martincova@oakostelec.cz
konzultace: čtvrtek 8.00 – 8.55

Mgr. Jaroslav Tměj – školní metodik prevence

Kontakty:
telefonní čísla: kabinet: 494 942 450, mobil: 601 380 995
e-mail: tmej@oakostelec.cz
konzultace: čtvrtek 9:00 - 9:45 hod

Úkoly ŠPP:

- budování příznivého klimatu školy
- kariérové poradenství
- průběžné informování žáků o dalších možnostech jejich studia
- prevence sociálně patologických jevů
- monitorování sociálně patologických jevů
- včasná intervence v případě řešení výchovných problémů
- práce s kolektivy žáků
- poskytování přímé pomoci žákům s rizikem nebo projevy sociálně patologických jevů
- poradenská pomoc a činnost zákonným zástupcům
- pomoc při integraci a inkluzi žákům se speciálními vzdělávacími potřebami
- metodická pomoc učitelům vytvářejícím PLPP
- podpora nadaných a mimořádně nadaných žáků