Přijímací zkoušky

Vyhlašujeme 2. kolo přijímacího řízení na obor 78-42-M/02 Ekonomické lyceum. Podrobnosti si přečtěte zde.

Níže uvádíme základní informace ohledně přijímacího řízení pro školní rok 2022/2023 na naši školu:

 Jednotná přijímací zkouška (JPZ) se standardním časovým limitem (ČJL 60 min, MAT 70 min).

 • Kritéria přijímacího řízení 2022/2023 naleznete zde.
 • Přihlášky uchazečů do 1. března 2022.
 • Editovatelná přihláška ke stažení.
 • Návod na vyplnění přihlášky naleznete zde.
 • Informace o pravidlech pro užívání průkazu ISIC.
 • Pozvánky k JPZ zašleme do 29. března 2022.
 • Uchazeč může konat JPZ 2x na jedné škole, pokud na tuto školu podá dvě přihlášky do různých oborů vzdělávání.

Konání JPZ

 • termín: 12. dubna 2022 (náhradní termín: 10. května 2022).
 • termín: 13. dubna 2022 (náhradní termín: 11. května 2022).
 • Centrum předá výsledky JPZ dne dubna 2022, škola zveřejní výsledky do 2. května 2022.
 • Podání zápisového lístku – do 10 pracovních dní ode dne zveřejnění výsledků JPZ.

Uchazeči se speciálními vzdělávacími potřebami

 • Nutno doložit formulář se souhlasem uděleným školským poradenským zařízením (nelze akceptovat lékařskou zprávu či posudek o zdravotní způsobilosti) nejpozději 10 dní před konáním JPZ.

Osoby vzdělávající se v zahraničí

 • Osoba vzdělávající se v zahraničí (předchozí vzdělání získala ve škole mimo území ČR) může požádat o prominutí zkoušky z ČJL. Znalost ČJ na úrovni nezbytné pro vzdělávání se ověří rozhovorem.

Výsledky JPZ a rozhodnutí

Přijatí i nepřijatí uchazeči budou zveřejněni pod svým evidenčním číslem do jednoho pracovního dne od předání výsledků Cermatem, a to na vývěsce školy a na www.oakostelec.cz.  

Rozhodnutí o přijetí nebude zasíláno poštou, písemně bude zasíláno pouze rozhodnutí o nepřijetí. Uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče musí potvrdit úmysl vzdělávat se na střední škole odevzdáním zápisového lístku ředitelce školy, a to nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne zveřejnění seznamu přijatých uchazečů. V případě, že uchazeč zápisový lístek neodevzdá ve stanovené lhůtě, vzdává se práva vzdělávat se v dané střední škole a jeho místo bude obsazeno jiným uchazečem. 

Odvolání proti rozhodnutí o nepřijetí ke vzdělávání ve střední škole 

Proti rozhodnutí ředitelky školy o přijetí či nepřijetí ke vzdělávání je možné do 3 pracovních dnů od doručení rozhodnutí podat odvolání dle § 60e odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb. Přijetí uchazeče na uvolněná místa je možné pouze tehdy, pokud uchazeč splnil kritéria přijímacího řízení, přesto nebyl přijat pro velký počet uchazečů. Vzor odvolání ke stažení zde.

V případě jakýchkoliv dotazů nás kontaktujte na tel: +420 601 380 993, e-mail: cermakova@oakostelec.cz