Koncepce školy

Analýza současného stavu

CHARAKTERISTIKA ŠKOLY

Obchodní akademie T. G. Masaryka, Kostelec nad Orlicí, Komenského 522 je příspěvkovou organizací Královéhradeckého kraje. Ekonomické školství má tradici od roku 1976. Čestný název T. G. Masaryka škola získala v roce 1990. Na základě posledního Rozhodnutí o zařazení do sítě škol s účinností od 1. 9. 2010, č. j.: 25088/2009-21 poskytuje škola úplné střední vzdělání zakončené maturitní zkouškou ve třech studijních maturitních oborech.

 • 63-41-M/02 Obchodní akademie – vychovává obchodní zástupce, administrativní pracovníky, účetní, sekretářky a asistentky manažerů, budoucí podnikatele a v nemalé míře i budoucí studenty vysokých škol.
 • 78-42-M/02 Ekonomické lyceum – založen na širším všeobecně vzdělávacím základě, připravuje žáky pro studium na vysokých a vyšších odborných školách a zároveň je vybavuje praktickými znalostmi v oblasti ekonomiky a účetnictví.
 • 18-20-M/01 Informační technologie – poskytuje potřebné technické a ekonomické znalosti a dovednosti z oblasti počítačového hardwaru a softwaru, počítačových sítí, programování a databázových systémů, podnikové ekonomiky a účetnictví.

Škola vedle přípravy k úspěšnému složení maturitní zkoušky a absolutoria zabezpečuje v průběhu studia možnost přípravy a získání certifikátů a státních zkoušek (Goethe Zertifikat, státní zkouška z psaní na klávesnici, zkoušky Cambridge English). Nabízí výuku pěti cizích jazyků, ze kterých si studenti volí povinně dva. Výuka jazyků je podporována výměnnými pobyty studentů v Itálii, odbornými stážemi v Anglii a nově v Maďarsku a Španělsku.

Škola má v povědomí veřejnosti vysoký kredit. Vedení školy a pedagogický sbor vyvíjí velké úsilí v oblasti spolupráce s městem Kostelec nad Orlicí a v oblasti prezentace školních aktivit. Informace o činnosti školy jsou uveřejňovány v regionálním tisku, zpravodaji města, na webových stránkách a facebooku školy.

Škola má velmi dobré vzdělávací výsledky, což koresponduje s plně kvalifikovaným pedagogickým sborem, který odvádí kvalitní pedagogickou práci.

Vedle hlavní činnosti škola zajišťuje v rámci doplňkové činnosti kurzy pro pracovníky firem regionu. S těmito a dalšími firmami škola spolupracuje při zajišťování odborné praxe žáků 3. ročníků a v projektových činnostech.

Osvědčila se výuka předmětu Fiktivní firma, kde se studenti seznamují se založením firmy, jejím fungováním na různých pracovních pozicích, účastní se mezinárodních veletrhů fiktivních firem a předávají firmu dalšímu majiteli (nástupnické třídě). Tento předmět využívá v maximální míře mezipředmětové vztahy, má významné motivační vlastnosti a podporuje smysl pro podnikavost a týmovou spolupráci.

Škola úspěšně využívá možnosti tvorby projektů, jejichž uskutečňování a administrace je významným fenoménem školy.

Současné projekty:

 • interaktivní testování v Moodle – moderní trend zpětné vazby výuky a sebehodnocení na Obchodní akademii T. G. Masaryka v Kostelci nad Orlicí (5 414 368,78 Kč),
 • ERASMUS+ projekt Připravení učitelé = připravená škola (€ 41 242),
 • ERASMUS+ projekt “Differences and Similarities among Young European People” (partner projektu),
 • ERASMUS+ projekt Cooler Climate Challenge (CCC) (€ 91 720 (pro naši školu € 32 940),
 • OPVVV Šablony II.

PROVOZNÍ OBLAST

Od roku 1990 prošla budova školy významnou rekonstrukcí. Vedení školy zajistilo ve spolupráci s městem mimorozpočtové prostředky na výměnu oken, střešní krytiny, rekonstrukci sociálních zařízení, na opravu fasády a na plynofikaci vytápění. V rámci oprav byla provedena rekonstrukce elektroinstalace, výměna podlahových krytin a úprava interiéru školy.

V roce 2012 byl ve vnitřním dvoře školy vybudován výtah pro vozíčkáře. Škola se tak stala bezbariérovou.

V roce 2014 došlo k napojení školy na optický kabel a byla vybudována nová PC síť včetně wifi pokrytí celé školy. Konektivita připojení byla na škole navýšena 3x.

S využitím doplňkové, projektové činnosti a s financemi od sponzorů byla škola vybavena moderní interaktivní technikou. Současných 5 PC učeben je vybaveno kvalitní PC technikou včetně 3D tiskárny, 2 dronů a 4 robotických stavebnic.

Jazykové a PC učebny, učebna fiktivních firem, studentský klub a spinning jsou využívány studenty i ve volném čase.

 

Koncepce rozvoje školy 2021-2027

VIZE ŠKOLY

„Otevřenost, profesionalita, komunikace, důvěra a spolupráce.“

Naše škola je moderní, bezpečné a vstřícné místo pro odborné a všeobecné vzdělávání a osobnostní rozvoj žáků. Díky kvalitnímu technickému vybavení a plně kvalifikovanému kolektivu pedagogů a ostatních zaměstnanců rozvíjíme status prestižní školy v našem regionu a kraji, jejíž absolventi jsou ve společnosti odborníky ve svém oboru.

CÍLE ŠKOLY

 • Zatraktivnit školu a studium pro budoucí uchazeče a jejich rodiče.
 • Získat a udržet vzdělané a motivované učitele.
 • Vzdělávat a vychovávat zodpovědné jedince.
 • Přizpůsobovat obsah učiva měnícímu se prostředí a modernizovat metody výuky i technické vybavení školy.

CÍLE V JEDNOTLIVÝCH OBLASTECH

1.  OBLAST VZDĚLÁVÁNÍ A VÝCHOVY
 • Spoluprací se základními školami průběžně připravovat adepty přijímacího řízení – netradiční výuka pro žáky devátých tříd, výuka anglického jazyka a moderních technologií hravou formou (žák OA – žáci ZŠ I. i II. stupeň),
 • individuálním přístupem k žákům se snažit o maximální rozvoj jejich kompetencí (nadaní žáci, žáci s přiznaným uzpůsobením podmínek),
 • ve spolupráci s partnerskými zahraničními školami (Anglie, Polsko, Maďarsko a Španělsko) se snažit o udržení a další rozvoj mezinárodní spolupráce,
 • pokračovat v současné organizaci odborné praxe, která je významným prvkem propojení teorie s praxí a mnohdy významným motivačním faktorem ke studiu, a to včetně realizace odborné praxe pro studenty v zahraničí,
 • podporovat mimoškolní aktivity pro žáky, rodiče a zaměstnance školy,
 • podporovat projektovou činnost,
 • využívat akreditace a certifikáty školy pro další vzdělávání dospělých v rámci kurzů doplňkové činnosti,
 • využívat nové trendy ve výuce (distanční výuka),
 • v rámci nově vládou schválené strategie vzdělávání do roku 2030 se zaměřit na další rozvoj digitálních kompetencí, na formativní hodnocení a na redukci učiva v ŠVP (v návaznosti na úpravu RVP).
2. PERSONÁLNÍ OBLAST
 • Udržet současnou atmosféru školy, která se vyznačuje spoluprací plně kvalifikovaných odborníků jak v pracovních, tak v mezilidských vztazích,
 • pokračovat v rámci DVPP na tvorbě pracovního kolektivu, který bude dále schopen využívat nové prostředky techniky a přijímat nové úkoly v rámci výchovně vzdělávacího procesu,
 • se zapojením celého pedagogického sboru pokračovat na posilování kreditu školy mezi žáky, rodiči a v celé veřejnosti,
 • podporovat práci kariérního poradce, výchovného poradce a preventisty sociálně patologických jevů,
 • podporovat projektový tým školy v jeho dalších aktivitách,
 • osobním jednáním s jednotlivými pracovníky školy mapovat jejich názory a náměty, následně je specifikovat a využívat při řízení školy,
 • podporovat doplňkovou činnost školy s využitím odborníků z řad pracovníků školy,
 • podporovat účast v Asociaci školních sportovních klubů,
 • podporovat činnosti občanského sdružení KVAKY (Kostelecké volnočasové aktivity), které založil kolektiv učitelů školy.
3. PROVOZNÍ OBLAST
 • Pokračovat v modernizaci sportovní haly Jungmannova (přístavba šaten),
 • po dalším rozšíření zabezpečovacího systému školy dále zkvalitňovat ostrahu školního areálu, bezpečnost žáků a pracovníků školy,
 • pokračovat v systematické péči o svěřený majetek,
 • efektivně hospodařit s provozními prostředky,
 • postupně obměňovat a doplňovat učební pomůcky dle potřeb vyučujících a nabídky trhu,
 • budovat zázemí pro volnočasové aktivity žáků,
 • průběžně dotvářet estetické, bezpečné a vlídné prostředí školy výzdobou a výmalbou chodeb a učeben.
4. OBLAST SPOLUPRÁCE S RODIČI, ZŘIZOVATELEM, VEŘEJNOSTÍ, SOC. PARTNERY A FIRMAMI REGIONU
 • Podporovat kvalitních a pozitivní vztahy s rodiči i širokou veřejností,
 • pravidelně pořádat Dny otevřených dveří pro budoucí uchazeče, rodiče a širokou veřejnost,
 • informovat rodiče o aktivitách školy v systému Bakaláři,
 • mít aktivní, přehledné a aktualizované webové stránky,
 • spolupracovat a efektivně využívat finanční prostředky od zřizovatele,
 • spolupracovat s městem, pořádat výstavy, kulturní, sportovní a společenské akce,
 • spolupracovat s institucemi – policie, hasiči (prevence),
 • spolupracovat s domem s pečovatelskou službou – Ježíškova vnoučata,
 • spolupracovat s firmami regionu – exkurze, odborné praxe, projektové dny, přednášky odborníků,
 • propagovat školu ve zpravodaji města a v regionálních denících.

 

V Kostelci nad Orlicí dne 1. 2. 2021

Mgr. Renata Čermáková