Šablony pro SŠ a VOŠ II

Logo EU a MŠMT

Podpora rozvoje vzdělávání na Obchodní akademii T. G. Masaryka v Kostelci nad Orlicí – projekt je spolufinancován Evropskou unií. Naše škola získala pro období 1. 9. 2019 – 31. 8. 2021 podporu v rámci programu Výzkum, vývoj a vzdělávání pro realizaci projektu

„Podpora rozvoje vzdělávání na Obchodní akademii T. G. Masaryka v Kostelci nad Orlicí“ –

CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_065/0012687.

Projekt je zaměřen na kombinaci následujících témat:

  • personální podpora,
  • osobnostně profesní rozvoj pedagogů,
  • společné vzdělávání dětí, žáků a studentů,
  • podpora extrakurikulárních/rozvojových aktivit,
  • aktivity rozvíjející ICT,
  • spolupráce s rodiči žáků a studentů,
  • spolupráce s veřejností

V průběhu realizace projektu bude poskytnuta personální podpora žákům ohrožených školním neúspěchem, podpora odborné přípravy žáků včetně posílení jejich relevance pro trh práce. Bude podpořen profesní růst pedagogických pracovníků pomocí dlouhodobého vzdělávání a průběžného sebevzdělávání. Prohloubí se též profesní kompetence pedagogických pracovníků prostřednictvím vzájemné spolupráce a kompetence v oblasti využívání nových výukových metod s využitím informačních a komunikačních technologií (ICT). Aktivity rovněž cílí na větší individualizaci výuky a na rozvoj digitálních kompetencí a kreativity žáků a jejich aktivní zapojení do procesu výuky.