Školní poradenské pracoviště

Školní poradenské pracoviště (ŠPP) zajišťuje specializované pedagogické činnosti na základě novely zákona č. 82/2015 Sb. (školský zákon), vyhlášky č. 72/ Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských zařízeních a vyhlášky č. 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků s SVP a žáků nadaných a mimořádně nadaných.

Školní poradenské pracoviště tvoří

 • Mgr. Renata Čermáková – ředitelka školy
 • Mgr. Lucie Linke – zástupkyně ředitelky školy

 

 • Mgr. Zuzana Martincová – výchovná a kariérová poradkyně

Kontakt:
+420 702 231 643, +420 494 942 451
martincova@oakostelec.cz
Konzultace: úterý 11:00 – 11:45

 

 • Mgr. Tomáš Kasper – školní metodik prevence

Kontakt:
+420 601 380 995, +420 494 942 456
kasper@oakostelec.cz
Konzultace: středa 10:05 – 10:50

Úkoly ŠPP

 • budování příznivého klimatu školy
 • kariérové poradenství
 • průběžné informování žáků o dalších možnostech jejich studia
 • prevence sociálně patologických jevů
 • monitorování sociálně patologických jevů
 • včasná intervence v případě řešení výchovných problémů
 • práce s kolektivy žáků
 • poskytování přímé pomoci žákům s rizikem nebo projevy sociálně
 • patologických jevů
 • poradenská pomoc a činnost zákonným zástupcům
 • pomoc při integraci a inkluzi žákům se speciálními vzdělávacími potřebami
 • metodická pomoc učitelům vytvářejícím PLPP
 • podpora nadaných a mimořádně nadaných žáků

Whistleblowing

Oznámení týkající se možného protiprávního jednání ve škole – podle směrnice EU o ochraně oznamovatelů

Oznámení o možném protiprávním jednání ve smyslu směrnice EU 2019/1937, o ochraně osob, které oznamují porušení práva Unie (dále jen „směrnice“), můžete činit v případě, že jste se o jednání ve škole, které má znaky trestného činu nebo přestupku, případně porušuje právní předpisy, dozvěděli v souvislosti s vaší prací, vzděláváním nebo jinou obdobnou činností ve škole.

Osoba pověřená k příjmu a zpracování oznámení je pedagog školy zajišťující prevenci rizikového chování. (dále též „příslušná osoba“).

Způsoby podání oznámení

Oznámení ohledně možných protiprávních jednání ve škole lze v souladu se směrnicí podat:

 • elektronicky
 • písemně: dopis s označením Ochrana oznamovatelů zašlete poštou na adresu školy
 • osobně: prostřednictvím zaměstnanců kanceláře školy si můžete sjednat osobní schůzku s příslušnou osobou

Každé oznámení bude řádně zaevidované a prošetřené. K oprávněným podnětům škola přijme nápravná opatření.

Bude-li škola znát vaši totožnost (kontaktní údaje), vyrozumí vás jako oznamovatele o přijatých opatřeních nejpozději do 30 dnů ode dne přijetí oznámení. V případech skutkově nebo právně složitých oznámení lze tuto lhůtu prodloužit až o 30 dnů, nejvýše dvakrát, v takovém případě budete písemně vyrozuměni o prodloužení lhůty i jeho důvodech před uplynutím lhůty. V případě, že nebude shledáno podezření ze spáchání protiprávního jednání nebo že by se oznámení zakládalo na nepravdivých informacích, budete o tom rovněž informováni.

Ochrana oznamovatele

Příslušná osoba zachová přísnou důvěrnost ve vztahu k vaší totožnosti, k údajům o dalších fyzických osobách i ve vztahu k informacím uvedeným v oznámení. Jako oznamovatel máte nárok na ochranu proti jakýmkoli odvetným opatřením i pouhé hrozbě takových opatření. Podmínkou nároku na tuto ochranu je, že oznamovatel měl oprávněné důvody se domnívat, že oznámené informace o porušení byly v době oznámení pravdivé a že tyto informace spadaly do oblasti působnosti směrnice.

Dokumenty ke stažení