I-KAP KHK II

Logo OP VVV

Implementace Krajského akčního plánu rozvoje vzdělávání v Královéhradeckém kraji II (I-KAP KHK II)

Registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/19_078/0019192

Zahájení realizace projektu: 1. 1. 2021

Ukončení realizace projektu: 30. 11. 2023

Celkové náklady projektu: 188 553 884,64 Kč

Co je cílem projektu? 

Cílem projektu I-KAP KHK II, který je spolufinancován z EU, veřejných prostředků a vlastních zdrojů subjektů, je podpořit zkvalitnění škol, procesu vzdělávání a odborně – vzdělanostní úrovně pedagogických pracovníků a vytvoření kvalitního a motivujícího prostředí pro jejich rozvoj. Projekt tak představuje snahu zlepšit prostředí pro studium, zkvalitnit učební pomůcky či podpořit pedagogy v inovativních směrech výuky. Zároveň reaguje na nízkou motivaci studentů ke studiu a problémy pracovního trhu či potřeby zlepšení digitalizace a efektivity vzdělávání v kraji.

Co vše se v rámci projektu dělá a bude dělat?

Projekt v několika rovinách řeší problematiku předčasných odchodů ze vzdělávání na různých stupních vzdělávacího systému, navazuje na aktivity projektu IKAP I a pokračuje v kontinuálním rozvoji kariérového poradenství. Projekt zahrnuje i aktivity středních škol a dalších partnerů projektu, které přibližují různé obory a činnosti žákům ZŠ a dětem z MŠ s důrazem na rozvoj čtenářské a matematické gramotnosti a kritického myšlení a posílení digitálních kompetencí ve výuce. Část projektových aktivit v oblasti etické výchovy cílí i na širokou veřejnost. Realizátorem aktivit je Královéhradecký kraj a dále 20 škol, školských zařízení a dalších subjektů. Součástí projektu je i podpora aktivit formou jednotkových nákladů, tzv. Šablony III. V této oblasti bude realizovat aktivity 57 škol nebo školských zařízení. 

Co děláme my jako partner?

Cílem aktivity je prohloubit jazykové, komunikační a IT dovednosti žáků SŠ a vzbudit zájem o digitální technologie a možnosti jejich využití ve vzdělávání u žáků ZŠ. V rámci projektu žáci SŠ připraví ve spolupráci s pedagogy obsah projektových dní, během kterým budou prezentovat možnosti různých aplikací, výukových platforem a vlastních materiálů s aktivní účastí žáků ZŠ.

Aktivita vychází z praktických hodin, které na škole probíhají v rámci běžné výuky, kdy žáci vedou hodinu v tandemu s učitelem nebo samostatně realizují vrstevnické hodiny v nižších ročnících. Aktivita se bude realizovat min. 2 x ročně pro 4 školy během realizace celého projektu. K realizaci aktivity bude pořízeno IT vybavení.

Projekt „Implementace Krajského akčního plánu rozvoje vzdělávání v Královéhradeckém kraji II“ je spolufinancován Evropskou unií.

Odkaz na fotogalerii.

Angličtina hrou na OA poprvé – projekt I-KAP II.

Angličtina hrou na OA podruhé – projekt I-KAP II.

Angličtina hrou na OA finále – projekt I-KAP II.

Druhý rok projektu Angličtina hrou – 4. listopadu 2022