Maturitní zkoušky

Maturitní zkouška 2024

Maturitní zkouška 2024 zůstává rozdělena na dvě části – společnou a profilovou.

Společná část:

Žáci konají povinně zkoušku z českého jazyka a literatury. V rámci druhé povinné zkoušky mohou volit mezi zkouškou z cizího jazyka a matematikou. Zkoušky společné části se konají pouze formou didaktických testů, které se hodnotí slovně „uspěl(a)“ nebo „neuspěl(a)“ s procentuálním vyjádřením úspěšnosti, žáci tedy z těchto zkoušek neobdrží na vysvědčení známku.

Profilová část:

Skládá se ze zkoušky z českého jazyka a literatury, a pokud si žák ve společné části zvolil cizí jazyk, ze zkoušky z tohoto cizího jazyka, a také z dalších 3 povinných profilových zkoušek (viz přílohy). 

Profilové zkoušky z českého jazyka a literatury a z cizího jazyka se konají vždy formou písemné práce a formou ústní zkoušky před zkušební maturitní komisí.

V případě, že součástí nabídky zkoušek profilové části maturitní zkoušky pro daný obor vzdělání je zkouška z cizího jazyka, ze kterého žák nekoná povinnou zkoušku společné části maturitní zkoušky, koná žák tuto zkoušku také ve formě písemné práce a ústní zkoušky.

Nepovinné zkoušky:

Nad rámec povinných zkoušek si žáci mohou zvolit v každé části až 2 nepovinné zkoušky, ve společné části se kromě zkoušek, které si žák nezvolí jako povinné zkoušky, jedná také o zkoušku matematika rozšiřující. Výsledky žáka z nepovinných zkoušek nemají vliv na celkový výsledek maturitní zkoušky – žák uspěje u maturitní zkoušky, pokud úspěšně vykoná všechny povinné zkoušky společné a profilové části. 

Pokud žák neuspěje u povinné zkoušky společné i profilové části (nebo mu nebyla ředitelem školy uznána omluva, příp. byl ze zkoušky vyloučen), může konat opravnou zkoušku, a to nejvýše dvakrát z každé zkoušky. Neúspěšně vykonané nepovinné zkoušky se neopravují.

 Nahrazující zkouška z cizího jazyka:

Zkoušku z cizího jazyka, k jejímuž konání se žák přihlásil podle § 4 odst. 2 písm. c) nebo e) vyhlášky č. 177/2009 Sb., lze nahradit výsledkem standardizované zkoušky podle školského zákona dokládajícím jazykové znalosti žáka na jazykové úrovni stanovené rámcovým vzdělávacím programem daného oboru vzdělání, nebo na úrovni vyšší podle SERR, nejméně však na úrovni B1 podle SERR.

Nahradit lze profilovou část maturitní zkoušky z cizího jazyka, tj. i písemnou práci a ústní zkoušku navázanou na konání didaktického testu; didaktický test ve společné části žák koná vždy.

Český jazyk a literatura

Písemná práce        časový limit 110 minut

                                rozsah minimálně 250 slov

                                volba ze 4 zadání

                                záznam textu – na počítači

                                povolené pomůcky pravidla českého pravopisu

Ústní zkouška         otázky dle vlastního seznamu dvaceti literárních děl (neodevzdá-li žák do 31. 3. vlastní seznam, losuje si u                                             zkoušky z pracovních listů ke všem dílům maturitního seznamu literárních děl pro daný obor vzdělání)

                                příprava 20 minut + ústní zkouška 15 minut

                                celkové hodnocení – PP 40 %, ÚZ 60 %

Cizí jazyk

Písemná práce        časový limit 60 minut

                               rozsah minimálně 200 slov

                               1 zadání, dva slohové útvary (1 text 130–150 slov, 2 text 70–80 slov)

                               záznam textu u ANJ – 4.ABC na PC

                               záznam textu u 2. cizího jazyka (NJ, RUJ, SPJ)– 4.ABC – písemně – ručně

                               povolené pomůcky překladový slovník

Ústní zkouška         výběr z dvaceti témat (20 % odborná terminologie vztahující se k oboru)

                                příprava 20 minut + ústní zkouška 15 minut

                                celkové hodnocení – PP 40 %, ÚZ 60 %

Důležité termíny:

01. 12. 2023 podání přihlášky k maturitní zkoušce
31. 03. 2024 předání seznamu literárních děl
03. 04. 2024             písemné práce z ČJL (4.ABC)
04. 04. 2024             písemné práce z ANJ (4.ABC)
05. 04. 2024             písemné práce z dalších CJ (4.ABC)
17. 04. 2024             praktická zkouška z odborných předmětů – EKO, UCE (4.ABC)
18. 04. 2024             praktická zkouška z odborných předmětů – IKT, PEK (4.A), IKT (4.B), IKT/APC (4.C)
19. 04. 2024             praktická zkouška z odborných předmětů – PRG , DBS/ALG, GPC (4.C)
02. 05. 2024 8:00     DT Matematika
02. 05. 2024 13:30   DT Anglický jazyk
03. 05.2024 8:00      DT Český jazyk a literatura
06. 05. 2024 8:00     DT Matematika rozšiřující
06. 05. 2024 13:00   DT Německý, Ruský, Španělský jazyk
15. 05. 2024 výsledky DT (vyhodnocuje CERMAT)
16. – 21. 05. 2024             ústní maturitní zkoušky (4.C)
21. – 24. 05. 2024             ústní maturitní zkoušky (4.B)
27. 5. – 31. 05. 2024          ústní maturitní zkoušky (4.A)

06. 06. 2024 slavnostní předávání maturitního vysvědčení      

16:00      třída 4.A
17:00      třída 4.B
18:00      třída 4.C

Celkové hodnocení maturitní zkoušky a vydání vysvědčení:

Celkové hodnocení maturitní zkoušky se provádí podle výsledků všech povinných zkoušek společné a profilové části maturitní zkoušky, podle stupnice:

  • prospěl(a) s vyznamenáním, jestliže žák nebyl z žádné povinné zkoušky profilové části maturitní zkoušky hodnocen stupněm horším než 2 – chvalitebný a zároveň prostý aritmetický průměr hodnocení ze všech povinných zkoušek profilové části maturitní zkoušky není vyšší než 1,50 a žák uspěl u povinných zkoušek společné části maturitní zkoušky,
  • prospěl(a), jestliže žák nebyl z žádné povinné zkoušky profilové části maturitní zkoušky hodnocen stupněm 5 – nedostatečný a žák uspěl u povinných zkoušek společné části maturitní zkoušky,
  • neprospěl(a), jestliže žák byl z některé povinné zkoušky profilové části maturitní zkoušky hodnocen stupněm 5 – nedostatečný nebo žák neuspěl u některé povinné zkoušky společné části maturitní zkoušky nebo povinnou zkoušku z jiného důvodu nevykonal úspěšně.

Přílohy:

  • seznam nabízených profilových zkoušek pro jednotlivé obory
  • maturitní témata pro jednotlivé obory
  • seznam literárních děl a kritéria pro sestavení seznamu

Přílohy – důležité odkazy

Důležité dokumenty ke stažení

Další informace k maturitním zkouškám budeme zveřejňovat v průběhu školního roku nebo na maturita.cermat.cz