Rubriky
Upozornění

Informace k přijímacím zkouškám

  • 1. řádný termín: 13. dubna 2023 (náhradní termín: 10. května 2023)
  • 2. řádný termín: 14. dubna 2023 (náhradní termín: 11. května 2023)

Dostavte se do školy v 8:00 hodin.  Vstupte do budovy školy hlavním vchodem (u zdravotního střediska).

V případě, že uchazeč bude chtít opustit školu během přestávky mezi přijímací zkouškou z českého jazyka a matematiky, přinese  vyplněné prohlášení podepsané rodiči – a to nejpozději v den konání jednotné přijímací zkoušky. Pokud uchazeč opustí školu během přestávky, škola za něj nenese odpovědnost.

Uchazeč, který se pro vážné důvody k řádnému termínu přijímací zkoušky nedostavil a svoji neúčast písemně nejpozději do 3 dnů omluvil řediteli školy, ve které ji měl konat, koná zkoušku v náhradním termínu. 

Přijatí i nepřijatí uchazeči budou zveřejněni pod svým evidenčním číslem nejpozději do dvou pracovních dní od předání výsledků Centrem, a to na vývěsce školy a na www.oakostelec.cz.

Rozhodnutí o přijetí nebude zasíláno poštou, písemně bude zasíláno pouze rozhodnutí o nepřijetí. Uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče musí potvrdit úmysl vzdělávat se na střední škole odevzdáním zápisového lístku ředitelce školy, a to nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne zveřejnění seznamu přijatých uchazečů. V případě, že uchazeč zápisový lístek neodevzdá ve stanovené lhůtě, vzdává se práva vzdělávat se v dané střední škole a jeho místo bude obsazeno jiným uchazečem.

Proti rozhodnutí ředitelky školy o přijetí či nepřijetí ke vzdělávání je možné do 3 pracovních dnů od doručení rozhodnutí podat odvolání dle § 60e odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb. Přijetí uchazeče na uvolněná místa je možné pouze tehdy, pokud uchazeč splnil kritéria přijímacího řízení, přesto nebyl přijat pro velký počet uchazečů. Vzor odvolání je ke stažení na našich webových stránkách.

V případě dotazů nás kontaktujte na emailu skola@oakostelec.cz nebo telefonicky na 494 942 443.