Rubriky
Upozornění

Školní přijímací zkoušky – informace k organizaci

Z důvodu stále nepříznivé epidemické situace se posouvají plánované termíny školních přijímacích zkoušek na Obchodní akademii T. G. Masaryka.

Školní přijímací zkoušky se uskuteční dne 6. a 7. 5. 2021 (náhradní termín 27. a 28. 5. 2021).

Pozvánka k přijímacím zkouškám s veškerými informacemi Vám bude zaslána nejpozději 14 dní před konáním zkoušek.

Vyhlášení výsledků bude zveřejněno na webových stránkách a vývěsce školy dne 19. 5. 2021 (pro náhradní termín 14. 6. 2021).

Zápisový lístek bude potřeba odevzdat do 10 pracovních dnů od vyhlášení výsledků přijímacího řízení.

Podmínky pro účast na PZ:

  • nevykazujete příznaky onemocnění COVID-19,
  • před konáním zkoušky předložíte potvrzení o negativním výsledku POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2, provedených ve škole, jíž jste žákem, a to nejdéle v posledních 7 dnech.

Toto potvrzení může být nahrazeno:

  • dokladem o tom, že jste prodělal/a laboratorně potvrzené onemocnění COVID-19, uplynula stanovená doba izolace a od prvního pozitivního POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 90 dní,
  • dokladem vydaným poskytovatelem zdravotních služeb o negativním výsledku POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2, který byl proveden v posledních 7 dnech,
  • certifikátem MZ ČR o provedeném očkování proti onemocnění COVID-19, pokud od aplikace druhé dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle souhrnu údajů o léčivém přípravku (dále jen ,,SPC“) uplynulo nejméně 14 dní, nebo od aplikace první dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu podle SPC uplynulo nejméně 14 dnů.

Vydané doklady kontroluje střední škola před vpuštěním žáků do budovy školy k vykonání přijímací zkoušky. Bez předloženého dokladu Vám nebude konání zkoušky umožněno. Z důvodu epidemické situace jsme rozdělili uchazeče do skupin dle oborů (viz plánek školy).

uchazeč na obor Obchodní akademi – vchod č. 1

uchazeč na obor Ekonomické lyceum – vchod č. 2

uchazeč na obor Informační technologie – vchod č. 3

Pokud se z důvodu nepředložení dokladu nezúčastníte řádného termínu přijímacích zkoušek a svoji neúčast z tohoto důvodu písemně (nejpozději do 3 dnů) omluvíte řediteli školy, konáte zkoušku v náhradním termínu.

Časový harmonogram:

 08:30 – 09:00kontrola potvrzení
 09:00 – 09:15administrace ve třídách
matematika09:15 – 10:15písemná zkouška
matematika O-25%*09:15 – 10:30písemná zkouška
matematika O-50%*09:15 – 10:45písemná zkouška
český jazyk a literatura10:30 – 11:30písemná zkouška
český jazyk a literatura O-25%*10:45 – 12:00písemná zkouška
český jazyk a literatura O-50%*11:00 – 12:30písemná zkouška

*uchazeči s časovým navýšením pro konání zkoušky (dle rozhodnutí PPP nebo SPC).

 

K přijímacím zkouškám si s sebou přineste psací a rýsovací potřeby.

Prosíme o dodržování hygienických opatření. Vstup do budovy školy bude umožněn pouze s ochrannými prostředky dýchacích cest.

Vedení školy